“Eğer doğru insanı seçer ve ona kanatlarını açması için bir fırsat tanır – ve arkasını ücret, ödül ile de desteklerseniz – onları yönetmenize neredeyse gerek kalmaz.”

— Jack Welch

Ücretlendirme” yaptığımız iş için bize ödenen paradır. Bu iş tam zamanlı veya yarı zamanlı bir görev olabilir. “Ödül” ise, ücrete karşılık ortaya konan enerji ve zamanın ötesinde bir performans göstermenin karşılığıdır. 

İşveren bakış açısıyla, yapılan iş karşılığında çalışanlara yapılan ödemeler, önceden planlanması gereken bir kalemdir. Bu nedenle, işveren ve çalışan ilişkilerinde zaman zaman kopukluklar yaşanır. 

Ücretlendirmenin çalışan ve işveren arasında tutkal işlevi gördüğünü, hatta bu bağın, ödenecek maaş ve ücretlendirmenin diğer tüm bileşenlerini de kapsayan, tarafları bağlayan yasal bir sözleşme ile resmileştirildiğini biliyoruz. Doğru Ücretlendirme formülünü hazırlamaktaki hüner, memnun çalışanlar yaratmada asıl farkı yaratır. 

Her ne kadar Maslow’ın İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, ücretin piramidin orta ve alt seviyelerinde, iş tatmini ve kendini gerçekleştirme gibi diğer faktörlerin ise piramidin tepesinde yer aldığını iddia etse de,  çalışanların büyük bölümü için beklentilerini karşılayan bir ücret paketi başlı başına bir motivasyon sebebidir. İşverenlerin, çalışanlarından mümkün olan en iyi performansı göstermelerini beklemeleri için, her çalışanın katkısını doğru bir yöntemle parasal bir değerle ifade etmesi gerekir. Ortaya konan işin parasal değeri ücretlendirmenin temelidir ve bunun süreçler, prosedürler ve sistemler ile gerçekleştirilmesine Ücretlendirme Yönetimi denir. 

Ücretlendirme Sistemi Geliştirme

Ücretlendirme Sistemi, çalışanların işgücü ve hizmetlerine karşılık şirketin ödediği tüm ücret paketini kapsar. Ücretlendirme, hem direkt hem de endirekt parasal hakların tamamıdır. 

Örneğin, ücret, yevmiye ve prim direkt parasal haklardır. Endirekt parasal haklar, maaşlı izin, emeklilik planları, çalışan sağlık sigortası, yol yardımı, eğitim yardımı, vb. diğer yan hakları kapsar. 

İyi tanımlanmış, adil bir Ücretlendirme Sistemi, şirketlere iç ve dış dengeleri korumada bir avantaj sağlayan, cazip bir işveren algısı yaratan, mevcut çalışanların stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için yüksek motivasyon ile çalıştığı ve şirkette uzun süre kalmalarını sağlayan güçlü bir araçtır. 

Ne Yapıyoruz

PDR-HR olarak, Ücret Yönetimi'nin, yetenekleri çekme yarışında rekabet avantajı yaratmak isteyen tüm şirketlerin ciddiyetle ele alması gereken bir sistem olduğuna inanıyoruz. Her şirketin, kültürüne uygun, stratejik yönü ve hedeflerine paralel, net bir Ücretlendirme Politikası olmalıdır. 

PDR-HR olarak,danışanlaımıza, ücretlendirme politikaları doğrultusunda, dengeli bir ücretlendirme sistemi kurmalarında danışmanlık hizmeti veriyoruz.  

 

Sizinle çalıştığımızda, kapsamı ister anahtar teslim ücretlendirme yönetimi sistemi kurma, ister süreç geliştirme danışmanlığı projesi olsun, öncelikle, ücretlendirmeyle ilgili aşağıda sıralanan konular hakkında şirketin yaklaşımını netleştirmeniz ve bir ücretlendirme politikası oluşturmanız için size destek veriyoruz:

 • Organizasyonel başarının teşvik edilmesinde ücretlendirme sisteminin etkisi
 • Yeni adayların çekilmesi ve çalışanların tutundurulmasında ücretlendirmenin kullanılması konusundaki yaklaşımınız
 • İçinde olduğunuz coğrafyada ve sektörde, ücret politikanızı nasıl konumlandırdığınız (örneğin, piyasayı yakalamak mı, üzerine çıkmak mı?)
 • İç ve dış dengeleri korumak ile ilgili planınız
 • Performansın ücret artışı ile bağlantısı
 • Yasal gereklilikler ve formalitelerin takip edilmesindeki tutumunuz

Ücretlendirme çalışmalarında aşağıdaki önemli uygulama adımlarını dikkate alıyoruz:

 • Organizasyonun mevcut durumu ve ihtiyaçlarının analizi
 • Organizasyonun ücret algısını araştırmak için anket ve birebir görüşmeler
 • Şirket içindeki görevlerin incelenmesi
 • İhtiyaçlar doğrultusunda, görevlerin yeniden yapılandırılması ve revizyonu
 • Çeşitli görevlerin (işlerin) şirket içi değerlemelerinin yapılması
 • Şirket içindeki pozisyonların derecelendirilmesi
 • Baz ücret planının gözden geçirilmesi
 • Piyasa Ücret Yapısı'nın incelenmesi ve karşılaştırılması
 • Baz Ücret Yapısı'nın revizyonu
 • Toplam Ücret Paketi'nin mevcut mali kaynaklar ile karşılaştırılması
 • Ücret Revizyonu'nun organizasyon üzerindeki etkisinin incelenmesi
 • Yenilenmiş Ücret Sistemi Yönetmeliği'nin hazırlanması
 • Ücretlendirme Çalışması ile ilgili raporun hazırlanarak üst yönetime sunulması 

Organizasyonunuzun Ücretlendirme Sistemi'nin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi veya kurulması ile daha güvenilir ve daha çekici bir ücretlendirme yapısına sahip olmanızı sağlıyoruz.