Yaşanan hızlı değişimler karşısında organizasyonlar, tıpkı pazarlama veya bilgi teknolojileri alanlarında olduğu gibi,  insan yönetimi alanında da odaklı ve değişime uygun bir yaklaşıma, bir stratejiye ihtiyaç duyuyorlar. 

PDR-HR Danışmanlık olarak, İK yönetim stratejisini belirlerken, öncelikle iki kritik soruya cevap arıyoruz:

 • Stratejik iş hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için şirketinizi hangi yetkinliklere sahip kişilerin yönetmesine ihtiyacınız var?
 • Ne tür programlar ve teşvik sistemleri tasarlayıp uygularsanız, adaylarınız için çekici, çalışanlar için iyi bir işveren olarak tanınır ve rekabet avantajı sağlarsınız? 

Bu sorulara cevap vermeden önce, şirketler dört ana boyutta inceliyoruz: 

 • Kültür – İnanışlar, değerler, normlar ve yönetim tarzı
 • Organizasyon – Yapı, görevler ve hiyerarşi (raporlama seviyeleri)
 • İnsanlar – Beceriler, çalışan potansiyeli ve yönetim becerileri
 • İK Sistemleri – Şirket stratejisinin gerçekleştirilebilmesi için insan odaklı fonksiyonlar – işe alım, iç iletişim, eğitim, ödüllendirme, kariyer gelişimi, vs. 

Bu dört boyut arasındaki ilişkileri tanımlayabilmek için stratejik bir bakış açısına ihtiyaç var. Deneyimlerimiz bize üst düzey yöneticilerin sık sık bu boyutlardan bir ya da ikisine odaklanma hatasına düştüklerini, diğer boyutların insan yönetimindeki önemini göz ardı ettiklerini gösteriyor. Sebebi, en basit şekliyle, şirketlerin yapılarını bürokrasiden uzak ve müdürleri için yeni girişimleri teşvik edecek şekilde yeniden organize etmeleri, ancak bunu yaparken eğitim veya ödüllendirme sistemlerini bu yapılara uyumlandırmamalarıdır. 

Eğer amacınız kalite ve hizmete değer veren bir organizasyona ulaşmak ise, çalışanlarınızın sizinle kalmaları için organizasyonel yapınızı, değerlendirme, ödüllendirme ve iletişim sistemlerinizi gözden geçirmelisiniz. 

Müşterilerimize bir İnsan Kaynakları Yönetim (İKY) Stratejisi hazırlamalarında yol gösteriyor ve yardım ediyoruz. Bu çalışma, üst düzey yöneticilerin 5 alanda aktif rol oynamalarını gerektiriyor:

 1. Departman bazında stratejik analiz: Departmanın vizyon, misyon ve değerlerini anlayarak, genel bir netlik kazanmak; departmanı stratejik açıdan inceleyerek, yaşanan zorlukları belirlemek.
 2. Stratejik İK konularını belirlemek: Departmanın karşılaştığı stratejik insan kaynakları sorunlarını analiz etmek.
 3. Devam eden İK sorunlarını tespit etmek: Departmanın etkinliğini düşüren İnsan Kaynakları sorunlarını belirlemek.
 4. Kilit aksiyonları önceliklendirmek: Tespit ve önceliklendirmede departman yöneticilerinin fikrini alarak önceliklendirme listesi hazırlamak.
 5. PDR-İKY Planını Hazırlamak: İnsan Kaynakları öncelikli sorunlarını ve kilit aksiyonları dikkate alan bir İKY planı ve ilgili aksiyonları tasarlamak.