5 Adımda PDR-İK Planı Yaklaşımımız

PDR-İKY Planı modelimiz 5 adımdan oluşur. Bu model her departman için uygulanabilir olmakla beraber, her adımın karmaşıklığı ve uygulama süresi departmanlar özelinde değişiklik gösterebilir. 

 • Departmanların stratejik analizi
 • Stratejik engellerin tespit ve analizi
 • Süregelen İK sorunlarının tespiti
 • Kilit Aksiyonların önceliklendirilmesi
 • PDR-İKY Planının hazırlanması

Departmanın Stratejik Analizi 

PDR-İKY Planı departmanların hedef ve aksiyonlarını temel almalıdır. İlk adım, departman hedefleri, alt fonksiyonları ve yaşanan zorlukları doğru anlamaktır.

Ne yapıyoruz?

 • Her departmanın stratejik hedefleri, yönü ve kritik başarı faktörlerinin incelendiği bir stratejik araştırma yapıyoruz.
 • Stratejik hedefler, vizyon, misyon, değerler, kurumsal iş planları ve stratejik adımlardan yola çıkarak belirlenmiş departman hedefleridir.
 • Stratejik yön, departmanın gitmek istediği yoldur.
 • Kritik başarı faktörleri ise stratejik hedeflerin başarısını belirleyen ölçütlerdir.
 • Stratejik engellerin tespiti ve analizi: Stratejik engeller iç ve dış kaynaklı olabilirler. Örneğin, organizasyon yapısı ile ilgili iç sorunlar veya kamu beklentilerini karşılamak gibi dış sorunlar.

Nasıl Yapıyoruz? 

 • Departmana ait belgeleri inceliyoruz (vizyon, misyon, değerler, kurumsal iş planları ve diğer stratejik dokümanlar).
 • Yönetim kadrosu ile toplantılar yaparak, departmanın yönü, kritik başarı faktörleri ve engeller hakkında onların görüşlerini alıyoruz.
 • Departmanın çalışanları, müşterileri ile görüşmeler yaparak, onların departmandan beklentilerini öğreniyoruz. 

Stratejik İK Sorunlarının Tespiti 

Departmanın hedefleri, yönü ve belli başlı sorunlarını anladıktan sonra, departmanın stratejik İK sorunlarına odaklanıyoruz; başka bir deyişle, departmanın stratejik hedeflerine ulaşma yetisine etkisi olabilecek kilit İK sorunlarını tespit ediyoruz ve bu sorunların ana plana yansımasını sağlıyoruz.

 Ne Yapıyoruz?

 • Stratejik analiz sonuçlarının İnsan Kaynakları ile ilgili olabilecek sebep ve sonuçlarını araştırıyoruz.
 • Departmanın stratejik İK sorunlarını belirliyoruz.

Nasıl Yapıyoruz? 

 • Stratejik analiz sonuçlarını inceleyerek, İK ile ilgili potansiyel konuları listeliyoruz.
 • Aşağıdaki soruları yönelterek, departmanın stratejik hedefleri, yönü ve yaşadığı sorunlarla ilgili diğer olası İK bağlantılı unsurları araştırıyoruz. 
 • Çalışanlar stratejik hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli yetkinliklere sahipler mi?
 • Yüksek performans sergileyen çalışanlar diğer çalışanlardan nasıl farklılaşıyor? Performans hangi sistemlerle izleniyor?
 • Beklenenin altında performans gösterenlerin gelişimi için neler yapılıyor?
 • Çalışanlar gelecekteki zorluk ve engellerin üstesinden gelebilmeleri için hazırlanıyorlar mı? Hangi alanlarda gelişmeye ihtiyaçları var?
 • Çalışanlar bugün ve gelecekteki zorluk ve engellerin üstesinden gelebilmek için motiveler mi? Motivasyonlarını ne(ler) etkiliyor?
 • Gelecekteki zorluk ve engellerin üstesinden gelebilecek doğru kişiler işe alınıyor ve tutundurulabiliyor mu? Doğru adayları çekmek için başka neler yapılabilir?
 • Departman kültürü, vizyon, misyon değerleri ile paralel mi?
 • Paralellik sağlanamayan alanlar neler?
 • İşgücü istihdamı gelecekteki iş gerekliliklerini karşılayabilecek seviyede mi?  

Süregelen İK Sorunlarının Tespiti 

İnsan Kaynakları sorunlarına ek olarak, departmanın stratejik hedefleri ile doğrudan bağı olmayan diğer önemli İK sorunlarını araştırıyoruz. Söz konusu sorunların İK planına dahil edilmemesi, zaman içinde büyüyerek departman için daha ciddi sorunlar haline gelmelerine sebep olabilir. 

Ne Yapıyoruz? 

Departmanın bir süredir gündeminde olan işgücü planlama, işe alım, performans yönetimi, eğitim, gelişim ve çalışan ilişkileri ile ilintili İK problemlerini inceliyoruz.

Nasıl Yapıyoruz? 

 • Mülakatlar - İşgücü planlama, işe alım, performans yönetimi, eğitim ve gelişim veya çalışan ilişkileri başlıklı mülakatlar ile bilgi topluyoruz.
 • Çalışan Odak Grup çalışmaları – Odak grup çalışmaları ile İK konuları hakkında farklı seviyelerden çalışan gruplarına sorular yöneltiyoruz ve grup tartışmalarını gözlemleyerek bilgi topluyoruz. Bu çalışmalarda fasilitatör görevi üstlenerek, katılımı teşvik ediyor ve fikirlerin rahatça paylaşımını teşvik ediyoruz.
 • Çalışan Anketleri – Anket yöntemini, çalışanların departmanlarına karşı tutumları ile lgili tarafsız bilgi toplayabilmek için kullanıyoruz. Elde ettiğimiz ölçülebilir verileri karşılaştırmalı analiz çalışmalarında kullanıyoruz. 

İK Sorunlarının Önceliklendirilmesi ve Aksiyonların Belirlenmesi 

Tüm İK sorunları eşit aciliyet ve önemde olmadığından, yönetimin de fikrini alarak önceliklendirme yapıyor; böylelikle İKY Planı için en kritik konuların belirlenmesi ve  önceliklendirilmesini sağlıyoruz. 

Ne Yapıyoruz? 

Departman yöneticileri ile bulgularımızı paylaşarak onları önceliklendirme çalışmasına dahil ediyoruz. Yönetimin bu önemli ve kilit sorunların nasıl çözüleceğine fikir ve önerileri ile katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz. Üst yönetimin öncelikleri belirleme aşamasına dahil edilmesi kritik bir önem taşır, çünkü:

 • Yöneticilerin insan kaynağının yönetimindeki rolünü vurgular.
 • İK önerilerinin departman için de uygulanabilir oldukları teyit edilir.
 • İKY stratejik planının hayata geçirilmesinde üst yönetimin sorumluluğunu vurgulayarak, planın sahiplenilmesini sağlar. 

Nasıl Yapıyoruz? 

 • Elde edilen tüm araştırma bulgularını konsolide ediyoruz. Stratejik hedefler, belirlenen yön ve kritik başarı faktörlerini dikkate alan bir analiz yaparak, bulgularımızı raporluyoruz.
 • Tespit edilen İK sorunlarını ilgili başlıklar altında listeleyerek, grupluyoruz.
 • Üst yönetim ile aşağıdaki ajandayı takip ettiğimiz bir stratejik İKY çalıştayı düzenliyoruz:
  • Stratejik zorluk ve engeller ile İK sorunlarının paylaşımı.
  • İK sorunlarının önceliklendirilmesi.
  • Mevcut ve potansiyel İK sorunlarına yönelik aksiyonların belirlenmesi.
  • İKY Planının hazırlanması için gerekli ön çalışmaların tamamlanması. 

İKY Planının Hazırlanması 

Yönetimin ortak görüş ve önerilerini aldıktan sonra, İKY Planı hazırlama aşamasına geçiyoruz. 

Ne Yapıyoruz? 

Belirlenmiş İK sorun alanlarına uygun plan ve aksiyonları kapsayan bir İKY Planı tasarlıyoruz. Her departmanın kendine özgü planları ve aksiyonları olsa da, her birinin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

 • Planın stratejik önemi: Çıkış noktası ve İKY Planına dahil edilmesindeki neden.
 • Hedefleri: Departmana için hedeflenen faydalar ve sonuçlar.
 • Önerilen adımlar: Her bir aksiyon için alt adımların belirlenmesi.

Nasıl Yapıyoruz? 

Yönetimin ortak görüş ve önerilerini aldıktan sonra, tavsiyelerimizi de ekleyerek, belirlenmiş, önceliklendirilmiş İK sorunları üzerinde çalışmaya başlıyoruz:.

 • Önerileri 5-10 aksiyon başlığı altında grupluyoruz.
 • İKY Planına temel olacak çeşitli aksiyonlar tasarlıyoruz.
 • İKY aksiyonlarını özetleyen bir liste hazırlayarak konu başlıkları ve ilgili ana hedeflerini belirtiyoruz.
 • İKY Planını, görüşlerini almak için ilgili kişiler ile paylaşıyoruz.
 • Geri dönüşleri dikkate alarak, İKY Planını son haline getiriyoruz.